NOU! Platforma dedicata clientilor business Acceseaza

Termeni si Conditii woot.ro

 

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

 

 

 

 

 

SEZELIA COM SRL, cu sediul social în București, intr. Patinoarului nr. 7, bl. PM 50, sc 3, ap.124, sector 3, CUI 37943223, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

 

 

 

Preluarea comenzilor se realizează exclusiv prin intermediul platformei www.woot.ro, deținută și operată de către SEZELIA COM SRL. Prestarea propriu-zisă a serviciilor poștale (colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale) se efectuează de către furnizorii de servicii poștale cu care colaborăm, în numele și pe seama SEZELIA COM SRL.

 

 

 

SEZELIA COM SRL acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

 

 

 

Ambalajul trebuie să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului și să protejeze conţinutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.

 

 

 

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

 

 

 

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. SEZELIA COM SRL se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

 

 

 

SEZELIA COM SRL nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).  

 

 

 

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

 

- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

 

- 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

 

 

 

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31 kg.

 

 

 

SEZELIA COM SRL nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent ori etichete sau inscripții vechi neîndepărtate. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, medicamente, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

 

 

 

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

 

 

 

SEZELIA COM SRL asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

 

 

 

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

 

 

 

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express, SEZELIA COM SRL asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 7  zile lucrătoare, respectiv în termen de 30 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

 

 

 

SEZELIA COM SRL furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

 

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua SEZELIA COM SRL Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie, în format fizic etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

 

 

 

SEZELIA COM SRL furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

 

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, SEZELIA COM SRL având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie, în format fizic etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

 

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 9999 RON (sau echivalentul în EURO).

 

 

 

SEZELIA COM SRL furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON sau EURO. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 10000 RON (sau echivalentul în EURO)in cazul persoanelor juridice si 5000 RON in cazul persoanelor fizice.

 

Expeditorul va menționa în cadrul comenzii sumele de colectat în valuta țării de destinație. Totodată, expeditorul va menționa explicit contul bancar în care dorește să îi fie virate sumele colectate. SEZELIA COM SRL va vira sumele în valuta țării în care se face viramentul bancar, conversia valutară fiind efectuată la cursul de cumpărare al băncii cu care SEZELIA COM SRL colaborează, din ziua efectuării transferului bancar. Rambursul se va face numai prin cont colector.

 

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de maxim 90 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 90  zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

 

 

 

 SEZELIA COM SRL furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 90 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 90 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

 

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, SEZELIA COM SRL întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

 

 

 

SEZELIA COM SRL furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

 

- eliberarea de către SEZELIA COM SRL expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

 

- predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

 

- predarea rapidă a trimiterii poştale;

 

- răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu.

 

 

 

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale interne care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore în cazul furnizării între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional.

 

SEZELIA COM SRL nu oferă și nu prestează serviciul Express având ca obiect trimiteri poștale internaționale.

 

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, SEZELIA COM SRL răspunde faţă de utilizator prin restituirea a unui procent de 0.1% din tariful serviciului pentru fiecare 12 ore de întârziere.

 

 

 

SEZELIA COM SRL oferă şi prestează serviciul schimbare destinație având ca particularitate schimbarea adresei de livrare/destinaţie numai în cazul trimiterilor poștale interne.

 

 

 

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

 

 

 

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), SEZELIA COM SRL oferă 2 încercări gratuite de livrare, în zile lucrătoare consecutive. La prima încercare de livrare, SEZELIA COM SRL va informa destinatarul despre sosirea trimiterii poștale și data următoarei încercări de livrare, iar la a 2-a încercare de livrare, destinatarului îi va fi lăsat un aviz care conține detalii despre: data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poștale la dispoziția destinatarului, precum și denumirea, adresa și programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poștală şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării.

 

 

 

SEZELIA COM SRL va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre din una dintre următoarele cauze: 

 

a) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie sau un recipient la care trimiterea poştală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;

 

b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare în vederea predării;

 

c) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poştale sau confirmarea în scris, potrivit legii, a primirii trimiterii poştale în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.

 

d) continutul trimiterii postale este incadrat in categoria de "Obiecte interzise"

 

 

 

Returnarea trimiterilor poștale se va efectua în termen de 90 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 90 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare. In cazul returnarii trimiterilor pe care expeditorul nu doreste sa le achite conform tarifelor indicate in oferta comerciala, exista varianta distrugerii coletului, astfel incat sa nu mai existe alte costuri. Expeditorul este instiintat prin e-mail si are ca timp de raspuns un termen de maxim 3 zile lucratoare din momentul in care SEZELIA COM SRL este instiintata de catre partener. 

 

 

 

În caz de nerespectare a termenelor astfel stabilite în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express şi cazurile neaplicabile contractual de livrare specială), SEZELIA COM SRL va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 1 % din tariful serviciului respectiv.

 

 

 

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, SEZELIA COM SRL va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea SEZELIA COM SRL. Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului SEZELIA COM SRL va percepe un tarif de 1 leu/zi, după expirarea termenului de avizare.

 

 

 

SEZELIA COM SRL are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

 

 

 

SEZELIA COM SRL răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

 

- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

 

- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;

 

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

 

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate.

 

 

 

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, SEZELIA COM SRL răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

 

- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

 

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

 

 

 

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, SEZELIA COM SRL răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

 

 

 

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

 

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

 

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

 

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

 

 

 

SEZELIA COM SRL răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

 

 

 

SEZELIA COM SRL este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

 

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

 

- utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale (de exemplu, registratură);

 

- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

 

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

 

 

 

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor prealabile primite de la utilizatori

 

 

 

SEZELIA COM SRL a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.) ori neprestarea serviciului poştal.

 

 

 

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit/prestat necorespunzător ori neprestat poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

 

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin intermediul platformei www.woot.ro sau prin e-mail, la adresa suport@woot.ro.

 

SEZELIA COM SRL va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia, respectiv îi va comunica numărul de înregistrare alocat, prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator, astfel: în cadrul platformei www.woot.ro sau prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

 

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

 

 

 

Reprezentanţii SEZELIA COM SRL vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

 

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către SEZELIA COM SRL în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

 

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, SEZELIA COM SRL va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se prin virament bancar.

 

 

 

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale SEZELIA COM SRL nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

 

 

 

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a SEZELIA COM SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi SEZELIA COM SRL, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

 

 

 

 

 

DEFINIȚII

 

PRESTATOR:

 

SC SEZELIA COM SRL cu sediul în oraşul București,  Într. Patinoarului nr. 7, bl. PM 50, sc 3, ap.124 telefon: 0744443600, e-mail: office@woot.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/12117/2017 avândcod de înregistrare fiscală RO 37943223 şi cont IBAN RO56INGB0000999809280156 deschis la Banca ING Sucursala Alba Iulia București Sector 3.

 

BENEFICIAR:

 

- poate fi orice persoană fizică, cu vârsta peste 16 ani, sau persoană juridică ce are sau obține acces la CONȚINUT prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către SC SEZELIA COM SRL, sau în baza unui acord de utilizare existent între SC SEZELIA COM SRL și aceasta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont și efectuează o Comandă.

 

UTILIZATOR:

 

- orice persoană fizică, cu vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

 

PARTENER:

 

- firme de curierat, activități de transport și servicii poștale.

 

CONT:

 

- secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parola, care permite Beneficiarului transmiterea comenzii și care conține informații despre Beneficiar și istoricul Beneficiarului în Site (comenzi, facturi fiscaleetc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

 

SITE:

 

- platformă online găzduită la adresa web www.woot.ro și subdomeniile acestuia.

 

 

COMANDĂ:

 

- un document electronic care intervine ca formă de comunicare între Prestator și Beneficiar, prin care Beneficiarul transmite Prestatorului (prin intermediul Site-ului) intenția de a achiziționa Servicii de pe Site.

 

 

SERVICII:

 

 - intermedierea, de către PRESTATOR, a serviciilor PARTENERILOR săi (firme de curierat, activități de transport și servicii poștale), respectiv transportul de mărfuri ambalate în plicuri, colete sau paleți, pe rutenaționale și internaționale, către și de la persoane juridice și fizice. Transportul acestor mărfuri, care aparțin BENEFICIARULUI sau clienților acestuia, se vor face conform condițiilor de transport stabilite de PARTENERII PRESTATORULUI, privind obiectele corespunzătoare acestuia ca și mărime, greutate, conținut și ambalaj.

 

Activitatea Sezelia Com SRL, ca operator al site-ului woot.ro se limiteaza la furnizarea de informatii corecte si realizarea comenzii catre furnizorii de servicii de curierat afisati pe site, in numele Beneficiarului si cu datele introduse de client la momentul efectuarii comenzii.

 

 

 

 

 

CAMPANIE:

 

- acțiunea de a expune, în scop comercial, un număr finit de Servicii având un preț redus și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Prestator.

 

CONTRACT:

 

- contractul la distanță, încheiat între Prestator și Beneficiar, fără prezența fizică simultană a Prestatorului și a Beneficiarului.

 

DOCUMENTE CONTRACTUALE:

 

- prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Beneficiarul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, chat online sau e-mail) prin care Prestatorul își derulează operațiunile comerciale.

Contractul se consideră încheiat între Prestator și Beneficiar în momentul în care Beneficiarul agreează Termenii și Condițiile existente pe platforma www.woot.ro.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Prestator pe Site vor sta la baza Contractului.

 

TERMENI:

 

- utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor și condițiilor de utilizare prezentate, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

 

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.woot.ro, SC SEZELIA COM SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Politica de cookies, Termeni și condiți de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifică termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

 

CONȚINUT:

 

- toate informațiile de pe Site, care pot fi vizualizate sau altfel accesate, prin utilizarea unui echipament electronic;

- conținutul oricărui e-mail trimis Beneficiarilor de către Prestator, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

- orice informație comunicată, prin orice mijloc (de către un angajat/colaborator al Prestatorului) Beneficiarului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

- informații legate de serviciile și/sau tarifele practicate de Prestator într-o anumită perioada;

- informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Prestatorul are încheiat contract de parteneriat, într-o anumită perioadă;

- date referitoare la Prestator sau alte date importante ale acestuia.

 

 

 

COMUNICĂRI COMERCIALE:

 

- mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc., conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Servicii, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

 

TRANZACȚIE:

 

- încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către www.woot.ro Beneficiarului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri (agreat de către Vânzător).

 

CONDIȚII DE LIVRARE:

 

- comenzile pentru predarea expedierilor vor fi lansate de către BENEFICIAR prin intermediul aplicației PRESTATORULUI: www.woot.ro sau pe email office@woot.ro cu furnizarea completă și corectă a tuturor informațiilor necesare. Beneficiarul își asumă responsabilitatea informațiilor introduse în contul său de client, din aplicația WWW.WOOT.RO cu utilizator unic și parolă unică, acestea reprezentând comanda fermă lansată către PRESTATOR.

BENEFICIARUL va asigura ambalarea, etichetarea și sigilarea corespunzătoare a expedierilor înainte de preluarea acestora de către PARTENERII contractați pe platforma PRESTATORULUI, în vederea evitării deteriorării, distrugerii, livrării greșite, dar și în scopul inviolabilității acestora.

BENEFICIARUL este în mod exclusiv responsabil pentru ambalarea și etichetarea corespunzătoare a expedierii și, în consecință, singurul responsabil pentru o ambalare defectuoasă care poate duce la o deteriorare a conținutului expedierii. În momentul în care coletul/paletul a fost preluat (ambalat corespunzător) de către curier și în timpul transportului se deteriorează, iar la destinatar se specifică pe documentul de livrare că prezintă neconformități, atunci prestatorul își asumă vina.

PARTENERUL contractat pe platforma Prestatorului va prelua și va livra, la adresa indicată de Beneficiar în scrisoarea de transport/ awb /comandă introdusă în aplicația WWW.WOOT.RO, iar Beneficiarul va achita acest serviciu de transport și livrare. Informațiile introduse greșit sau eronat cad în sarcina Beneficiarului.

- dovada predării trimiterilor către Destinatar, la adresa specificată în comanda de transport, precum și confirmarea predării mărfurilor, se face prin semnarea, de către Beneficiarul final, a documentului de transport (CMR, AWB, etc) conform modelului agreat de PRESTATOR și PARTENERII acestuia. Semnarea documentului de transport de către destinatar atestă efectuarea expediției în bune condiții precum și predarea ei în bună regulă. Dovada sau documentul de livrare în copie se pune la dispoziție gratuit! În original, se pune la dispoziție numai la cererea expresă a BENEFICIARULUI și se face contracost.

În cazul în care informațiile de livrare sunt incomplete, incorecte, nereale, în caz de absență a Beneficiarului final sau de refuz a preluării mărfii sau trimiterilor de către acesta, ȘI DUPĂ 2 ÎNCERCĂRI DE LIVRARE GRATUITE ANUNȚATE PRIN NOTIFICARE PE EMAIL, BENEFICIARUL va suporta toate cheltuielile de livrare cât și cele suplimentare generate de retur, depozitare sau alte operațiuni aferente acestui serviciu.

Valoarea maximă a mărfurilor transportate per colet este de 2.000 Euro si per palet 5.000 Euro. În cazul depășirii acestei valori, BENEFICIARUL are obligația de a notifica PRESTATORUL în prealabil cu 24 h prin e-mail sau fax și de a obține acordul acestuia sau al PARTENERILOR în vederea efectuării transportului.

Conținutul coletului nu poate fi un obiect sau material al cărui transport este interzis prin lege. Prestatorul nu are obligația de a verifica dacă este legal conținutul coletului sau dacă poate fi transportat numai în anumite condiții. Totuși, în cazul în care, în orice etapă a efectuării serviciului, se constată un conținut al coletului care este exclus de la transport sau condițiile necesare transportului nu sunt complet îndeplinite, nu se va expedia coletul destinatarului. BENEFICIARUL sau expeditorul sunt responsabili în mod colectiv pentru daunele provocate de colet asupra vieții, sănătății și integrității corporale a persoanelor, de asemenea, asupra altor obiecte, echipamente ale Prestatorului și alte colete; sunt obligați să suporte propriile daune și să plătească cheltuielile suplimentare ale Prestatorului (de exemplu returnare, reambalare, cheltuielile provenite din despăgubirea daunelor etc.), dacă acestea au apărut ca urmare a nerespectării de către Solicitant și/sau expeditor a prevederilor legale.

Nu poate fi expediat coletul care, din motive independente de Prestator, nu poate fi trimis destinatarului (sau altor persoane cu drept de preluare).

 

PREȚUL ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ:

 

În calculul serviciilor prestate, PRESTATORUL va folosi parametrii de mai jos:

 

a) pentru colete: numărul de colete, greutatea maximă dintre greutatea reală a coletului și greutatea volumetrică a acestuia;

 

b) pentru paleți: numărul maxim dintre numărul real de paleți sau echivalentul în europaleți;

 

c) valoarea maximă declarată a mărfurilor transportate per palet sau colet;

 

d) valoarea rambursului colectat de Prestator în numele Beneficiarului;

 

e) pentru modificare, tarifele vor fi aplicate dupa cum urmeaza:

 

1) pentru modificarea rambursului se va percepe o taxa de 15 lei;

 

2) pentru redirectionarea coletului catre adresa corecta se va percepe o taxa cel putin egala cu valoarea platita initial pentru coletul expediat

 

f) pentru ambalarea necorespunzătoare (totul trebuie ambalat în cutii de formă geometrică regulată: dreptunghi, pătrat, paralelipiped, NU triunghi, sfera etc - trebuie să fie ergonomice, să ocupe cât mai puțin spațiu) se va percepe o taxa de 25 lei/colet;

 

Greutatea si dimensiunile coletului trebuie sa fie declarate precis, exact, in caz contrar se vor aplica tarife suplimentare pentru recantarire.

 

Tarifele sunt urmatoarele:

 

    1) la toți curierii, pentru colete mai grele de 31 kg, pana in 39 kg (real sau volumetric), taxa suplimentara este de 100 RON.

 

    2) la toți curierii, pentru colete mai grele de 39 kg, pana in 49 kg (real sau volumetric), taxa suplimentara este de 250 RON.

 

    3) la toți curierii, pentru colete mai grele de 49 kg, pana in 99 kg (real sau volumetric), Taxa suplimentara este de 400 RON.

 

    4) la toți curierii, pentru colete mai grele de 99 kg, pana in 149 kg (real sau volumetric), Taxa suplimentara este de 700 RON.

 

    5) la toți curierii, pentru colete mai grele de 149 kg, pana in 199 kg (real sau volumetric), Taxa suplimentara este de 1000 RON.

 

    6) la toți curierii, pentru colete mai grele de 199 kg (real sau volumetric), Taxa suplimentara este de 2000 RON.

 

    7) Tariful pentru fiecare kg suplimentar recantarit de firmele de curierat este de 1.5 RON.

 

    8)  In cazul curierului Cargus, pentru colete cu una dintre laturi mai mare de 1.5m, Taxa suplimentara este de 400 RON;

 

    9) Tariful coletului recantarit este calculat dupa formula: (Kg declarate - Kg recantarite) x 1.5 ron + Taxa suplimentara de la Punctele 1-6 de mai sus.

 

    10) Pentru serviciul DPD PROMO, greutatea maxima admisa este de 3 kg. Taxa suplimentara pentru depasirea limitei este de 300 ron. Tariful pentru fiecare kg suplimentar recantarit de firmele de curierat pentru coletele internationale este de 15 RON

 

Tariful coletului recantarit este calculat dupa formula: (Kg declarate - Kg recantarite) x 15 ron + 300 RON Taxa suplimentara. 

 

i) numărul de zile depozitare raportate la numărul de piese (colete sau paleți) depozitate/zi;

 

j) penalități, taxe (vamale, drumuri, pod etc.), operațiuni vamale, declarații și alte costuri care pot fi corelate cu serviciul logistic al PARTENERULUI.

 

În cazul în care un colet este refuzat de către destinatar și se efectueaza returul către expeditor, tarifele aferente acestui serviciu sunt egale cu tarifele de trimitere ale coletului. 

 

k) Taxa pentru colete multiple nedeclarate este de 5 ron/colet.

 

 

Tarifele nu contin TVA

 

 

RECANTARIRE COLETE

 

BENEFICIARUL își dă acordul ca:

 

- PARTENERII contractați pe platforma PRESTATORULUI să cântărească, să măsoare și să numere, în locațiile sale sau ale partenerilor, toate expedierile preluate de la BENEFICIAR sau care au ca destinație BENEFICIARUL, iar în cazul în care datele (privind coletul) furnizate prin comandă diferă de datele primite ca și rezultat al efectuării măsurătorilor de către PARTENERII Prestatorului și în urma diferenței (în greutate gravimetrica sau greutate volumetrica) rezultate a coletului survine obligația de plată a unei taxe suplimentare, atunci Prestatorul este obligat să platească PARTENERILOR taxa suplimentară, fără acordul BENEFICIARULUI sau al expeditorului și are dreptul să emită factură (indicând titlul) pe această sumă pentru BENEFICIAR.

 

- In cazul depistarii unor recantariri ale coletelor efectuate de firmele de curierat, sa fie blocate rambursurile de valoare egala sau mai mare cu suma datorata, pana la primirea dovezii din partea beneficiarului ca suma datorata a fost achitata. In cazul in care nu se achita taxele suplimentare rezultate din recantarirea coletelor de catre Beneficiar, acesta isi sa acordul ca Prestatorul sa deduca total sau partial taxele din creditul preplatit aflat in contul Beneficiarului de pe platforma www.woot.ro.

 

- Sistemele antifrauda care detecteaza inadvertentele intre numarul de kilograme declarate si numarul de kilograme masurate de benzile de sortare ale Partenerilor si care sunt transmise automat catre platforma noastra vor bloca automat rambursurile iar neplata sumelor aferente recantaririlor in termenele indicate mai jos pot duce la penalitati suplimentare si chiar la suspendarea contului Beneficiarului pe platforma Prestatorului.

 

 

BENEFICIARUL se angajează la plata acestei taxe pentru Prestator, în termen de 7 zile de la preluarea facturii emise de acesta. Taxa serviciilor este stabilită de Prestator. Pentru un număr de expedieri sub cel angajat de Beneficiar, Prestatorul poate aplica tariful său de listă.

 

Valoarea serviciilor prestate se va factura bilunar (o dată la 15 zile) sau lunar (o data la 30 zile) conform prevederilor de la articolul și a tarifelor prezentate în anexele aferente prezentului contract, sau in functie de intelegerea din contractul de prestari servicii. Serviciile prestate vor fi facturare în RON la cursul BNR din ziua facturării.

 

Termenul de plată acordat BENEFICIARULUI este de 7 zile calendaristice de la data emiterii facturii. In cazul neachitarii in termenul agreat se percepe o dobanda penalizatoare de 0.5%/zi de intarziere. 

 

Tarifele sunt exprimate în RON și nu conțin TVA. TVA-ul se va aplica în funcție de legislația în vigoare la data facturării.

 

Pentru serviciul Ramburs, Beneficiarul va menționa sumele de colectat în valuta țării de destinație. Totodată, Beneficiarul va menționa explicit contul bancar în care Prestatorul va vira sumele colectate. PRESTATORUL nu isi asuma raspunderea pentru intarzierea sau imposibilitatea virarii rambursurilor in cazul in care Beneficiarul a indicat in mod eronat contul bancar. 

 

Pentru serviciile suplimentare care nu fac parte din activitatea curentă zilnică și care necesită o atenție deosebită din cauza problemelor cauzate de băncile beneficiarului în urma transferurilor bancare, se va aplica o taxă de 500 RON + TVA/oră. Aceasta include, dar nu se limitează la, verificări și investigări necesare pentru a confirma transferurile rambursate în conturile clienților, atunci când aceste transferuri sunt respinse sau returnate de către bănci precum Revolut și Wise. Taxa se justifică prin necesitatea efectuării unor verificări detaliate pentru a preveni transferurile duble sau alte probleme financiare și pentru a asigura corectitudinea și securitatea tranzacțiilor.

 

Prestatorul va vira sumele în valuta țării în care se face viramentul bancar, conversia valutară fiind efectuată la cursul de cumpărare al băncii Prestatorului din ziua efectuării transferului bancar. Rambursul se va face numai prin cont colector al unei banci din Romania. Furnizorul serviciului ridica suma cash (sau cu card, daca optiunea este disponibila) si ii transfera in contul bancar al Sezelia Com SRL. Aceasta din urma va transfera suma in contul furnizat de client in momentul comenzii in maxim 90 zile lucratoare de la momentul predarii coletului catre destinatar si incasarea rambursului de catre curier.

 

Factura aferentă serviciilor prestate se găsește în contul Beneficiarului din aplicația de comenzi WWW.WOOT.RO. Trimiterea facturii pe cale poștală, în original, se face la cererea scrisă a Beneficiarului și pe costul acestuia. Părțile consimt ca facturile serviciului să fie expediate și pe email, la adresa menționată de beneficiar.

Neînregistrarea facturii serviciului de către Beneficiar, din orice motiv, nu retrage obligăția de plată în termenul scadent al facturii.

 

Prestatorul își rezervă dreptul de a compensa, din sumele încasate ca și ramburs, valoarea transportului efectuat pe expedițiile în cauză, în vederea evitării transferurilor multiple de numerar. Compensarea acestor sume se va face automat în maxim 48 de ore de la depășirea scadenței facturilor emise de către Prestator și cu o notificare pe email.

Plata se va face de către BENEFICIAR prin ORDIN DE PLATĂ (virament bancar) în contul PRESTATORULUI sau, la alegerea Prestatorului, prin retragerea creditelor woot din contul de utilizator de pe platforma woot.ro ori prin factura de compensare cu rambursurile retinute (blocate).

Toate tarifele incluse pot fi actualizate la inițiativa PRESTATORULUI sau a PARTENERILOR acestuia, după un termen de 15 zile calendaristice de la notificarea prin e-mail făcută de PRESTATOR, BENEFICIARULUI.

În caz de întârziere la plată a facturii serviciilor, BENEFICIARUL se obligă să plătească o penalitate de 0.5 % pe zi calendaristică de întârziere, care se calculează la valoarea sumei restante. Totalul sumelor reprezentând penalitățile datorate de BENEFICIAR pot depăși valoarea debitului inițial.

Penalitățile, taxele sau sancțiunile ce privesc marfa BENEFICIARULUI vor fi achitate de acesta direct către autoritatea în cauză, sau prin intermediul PRESTATORULUI, la momentul taxării sau înainte de eliberarea mărfii către livrare. Orice alte plăți făcute de Prestator în numele Beneficiarului, în folosul acestuia, pentru livrarea mărfii acestuia sau clienților acestuia, se vor plăti imediat. Costurile suplimentare care pot surveni pentru tranzitarea mărfii, eventualele formalități vamale la origine sau la destinație, cad în sarcina Beneficiarului.

 

RECLAMAȚII; ASIGURĂRI:

 

- reclamațiile privind violarea sigiliilor sau ambalajului trimiterilor BENEFICIARULUI sau distrugeri/ lipsuri de plicuri, colete sau paleți vor fi menționate în scris pe Scrisoarea de Transport /AWB /CMR la primire și trimise către PRESTATOR în maxim 3 zile calendaristice de la data la care a fost efectuată expedierea.

Mențiunea va fi efectuată clar, citeț, în prezența transportatorului sau curierului și va cuprinde, în mod explicit, numărul expedierilor lipsă, gradul de deteriorare precum și descriere succintă a acestei deteriorări/ lipsuri.

Sub nici un motiv, PRESTATORUL nu va putea fi tras la răspundere pentru lipsuri de produse din plicuri, colete sau paleți sigilați de BENEFICIAR, atât timp cât aceștia au fost livrați în aceeași stare în care au fostrecepționați pentru transport, sau nu există mențiuni la livrare referitoare la violarea sigillilor sau ambalajului.

De asemenea, PRESTATORUL nu va fi tras la răspundere pentru pierderi, deteriorări, distrugeri sau lipsuri din colete, plicuri sau paleți, dacă BENEFICIARUL nu menționează acest aspect pe scrisoarea de transport sau CMR la momentul livrării. Constatările ulterioare livrării (ale BENEFICIARULUI) legate de eventuale pierderi, deteriorări, distrugeri sau lipsuri nu vor fi luate în considerare ca și reclamații.

Nici una dintre părțile contractante nu poartă responsabilitatea pentru neexecutarea, în termen și/sau pentru executarea vicioasă, din motivul forței majore, cum ar fi: lockdown total sau parțial, distrugeri și calamități, condiții meteorologice severe, răscoale, revoluții, accidente rutiere sau aeriene și toate evenimentele care nu se supun voinței părților contractante și care împiedică derularea corespunzătoare a contractului.

 

În nici o situație, prestatorul sau partenerii acestuia nu vor putea fi trași la răspundere pentru conținutul trimiterilor, beneficiarul fiind unicul răspunzător în fața instituțiilor statului, transportatori sau terțe părți.

 

Reclamațiile trebuie trimise în maxim 3 zile de la recepționarea coletelor sau de la pierderea/ distrugerea lor, iar termenul de răspuns pentru reclamații este de 90 de zile. Reclamațiile se transmit folosind formularul de contact de la secțiunea contact existentă în platformă.

 

În cazul reclamațiilor pentru sume din factură există în continuare obligativitatea plății facturii (exceptând suma reclamată).

Răspunderea prestatorului pentru plicuri și colete care nu au ramburs și nici valoare declarată: suma despăgubită se limitează la de 4 (patru) ori valoarea transportului efectuat, conform prețului agreat la încheierea prezentului contract, dacă trimiterea nu este aferentă serviciului „asigurare suplimentară”.

 

 

Beneficiarul poate depune reclamatie inainte de primirea coletului daca livrarea a intarziat mai mult de 7 zile lucratoare fata de termenul de livrare declarat al serviciului, daca aceste intarzieri nu s-au datorat lipsei destinatarului de la adresa, imposibilitatii de a contacta destinatarul, adresa de livrare incompleta, vreme defavorabila, cauza de forta majora sau orice cauza care e mai presus de posibilitatile transportatorului de a efectua livrarea.

 

In cazul in care Beneficiarul constata deteriorari ale coletului, desigilare, lipsa din continut, vizibile la momentul receptionarii coletului, este obligat sa solicite curierului redactarea unui proces verbal de constatare care va insoti orice reclamatie ulterioara.

 

Pentru deteriorari sau lipsa din continut, destinatarul va face poze coletului din care sa reiasa obiectul reclamatiei, fotografii care vor insoti reclamatia.

 

În cazul de pierdere partiala sau deteriorare a marfii livrata la destinatar ce nu putea fi descoperită la livarea marfii, Beneficiarul va inainta reclamatia in acest sens intr-un termen de 24 de ore de la livrarea marfurilor, iar pentru marfurile perisabile (numai daca in mod exceptional sunt permise de unul din transportatori) nu mai târziu de 3 ore de la livrare.

 

Termenul legal de solutionare a reclamatiilor, conform reglementarilor in vigoare, este de 90 de zile de la depunerea reclamatiei, timp legal in care firma de curierat trebuie sa investigheze si sa dea o rezolutie reclamatiei.

 

In cazul in care pierderea partiala sau deteriorarea marfii livrate la destintatar este descoperită la livrarea marfii, destinatarul impreuna cu curierul vor intocmi un proces-verbal de constatare a pierderii/deteriorarii.

 

Reclamatia va fi insotita de copia avizului de insotire a marfii, dovada valorii bunurilor expediate la pretul initial de achizitie, alte acte doveditoare privind evenimentul care face obiectul reclamatiei.

 

Prestatorul nu va lua in considerare reclamatiile in cazul in care acestea au fost trimise cu nerespectarea prevederilor de mai sus si daca Beneficiarul nu poate face astfel incat sa se supuna acestor conditii sau cand plata serviciului de transport nu a fost efectuata.

 

Colete pierdute

Beneficiarul va reclama catre Prestator pierderea unui colet, daca livrarea acestuia a intarziat minim 7 zile fata de termenul de livrare aferent serviciului selectat dar nu mai mult de 90 zile de la data ridicarii coletului de catre firma de curierat. Reclamatia va fi insotita de copia avizului de insotire a marfii, dovada valorii bunurilor expediate la pretul initial de achizitie, alte acte doveditoare relevante in situatia respectiva. Reclamatia va fi retrimisa de Sezelia COM SRL transportatorului pentru analiza. In cazul in care se confirma pierderea coletului, furnizorul va achita clientului prin intermediul SEZELIA COM SRL, drept despagubire, o suma care poate diferi in functie de transportator dar in general respecta regulile de despagubiri maximale.

 

 

 

Despagubiri maximale

Conform legislatiei in vigoare si a practicii firmelor de curierat despagubirile pentru pierderea totala sau partiala si pentru deteriorari ale continutului nu vor depasi:

 

- daca expeditia nu a fost asigurata la valoare: valoarea cea mai mica intre 4x costul transportului si valoarea dovedita a marfii din colet

- daca expeditia a fost asigurata la valoare (serviciu optional tarifat suplimentar), suma asigurata cu conditia sa nu fie discrepanta majora intre valoarea marfii transportate si suma asigurata.

- in cazul despagubirilor aferente intarzierii cu mai mult de 7 zile a livrarii trimiterii fata de termenul afisat, despagubirea va fi cel mult egala cu contravaloarea platita de Beneficiar pentru efectuarea serviciului.

Atentie: in toate cazurile, despagubirile sunt MAXIMALE, iar transportatorul poate solicita documente care sa dovedeasca valoarea reala a continutului, avand dreptul sa despagubeasca la valoarea pagubei, daca aceasta este mai mica decat limitele de mai sus.

 

In cazul documentelor, curierii nu despagubesc in general decat cu valoarea transportului (neprestat) intrucat la transport sunt interzise documente originale si documente de valoare, cu exceptia cazului in care coletul este asigurat sau se utilizeaza un serviciu oferit special de transportator (ex: “retur document de plata”)

 

 

Răspunderea PRESTATORULUI pentru marfa paletizată se limitează la prevederile Convenției CMR.

 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

 

* Obligațiile BENEFICIARULUI:

 

BENEFICIARUL este responsabil de furnizarea corectă și completă a tuturor informațiilor necesare în fața organelor vamale sau a altor autorități ale statului.

 

a) să nu emită comenzi de transport pentru mărfuri interzise: stupefiante, substanțe chimice interzise, medicamente, marfă ADR toate clasele, muniție, arme, bijuterii, bani, documente de identitate și altele; în caz contrar, BENEFICIARUL este unicul răspunzător pentru orice prejudiciu suferit de PRESTATOR sau partenerii acestuia;

 

b) să achite contravaloarea serviciilor;

 

c) să furnizeze informații complete și corecte privind volumul și greutatea mărfurilor și adresele complete aferente comenzilor de transport;

 

d) să răspundă de neexecutarea la timp a obligațiilor de plată;

 

e) răspunderea pentru corectitudinea datelor ce descriu în comandă sau pe documentele de transport: tipul expedierii, greutatea facturabilă, numărul și conținutul expedierii revine numai BENEFICIARULUI;

 

f) să aducă la cunoștință PRESTATORULUI orice modificare privind sediul, statutul companiei, conturi bancare, date de contact sau evoluție administrativă a companiei (schimbare de acționariat, insolvență, faliment);

 

g) să nu folosească serviciile PRESTATORULUI în scopuri/ afaceri care sunt împotriva legii și se obligă să răspundă patrimonial pentru consecințe;

 

h) să plaseze comenzile conform graficului agreat de PRESTATOR;

 

i) să citească și să fie de acord cu condițiile care se regăsesc în regulamentul aflat pe platforma woot.ro;

 

j) poate solicita modificarea sumei de ramburs. In cazul solicitarii de modificare a rambursului, aceasta trebuie sa se transmita prin intermediul postei electronice (email) de pe aceeasi adresa de posta electronica inregistrata in contul de utilizator de pe platforma woot.ro si/sau sa coincida cu adresa de email pe care beneficiarul a completat-o la momentul efectuarii platii serviciului selectat. Prestatorul nu poate fi considerat raspunzator in niciun fel in cazul situatiilor in care beneficiarul sau un alt tert solicita in mod fraudulos (furt sau orice alta modalitate de obtinere a informațiilor cu caracter personal sau de obținere în mod fraudulos a accesului la conturile online)  modificarea sumei de ramburs, aceasta actiune aducand prejudicii altei persoane fizice sau juridice. Orice situatie in care se cauzeaza daune expeditorului sau destinatarului unei trimiteri postale se reclama autoritatilor care au competenta de a investiga faptele, Prestatorul fiind exonerat de orice responsabilitate.

 

k) în cazul trimiterilor efectuate prin FAN Courier, utlizatorul se angajează să tipărească și să lipească pe colet documentul de transport primit prin intermediul poștei electronice (email). În caz contrar, curierul poate să nu ridice coletul sau sa emita un document de transport nou, obligand utilizatorul sa plateasca din nou transportul, in numerar. În cazul în care ridicarea contractata si achitata pe platforma woot.ro nu s-a efectuat din pricina neîndeplinirii acestei obligații, se va restitui utilizatorului suma achitată pentru serviciul de transport și se va reține din aceasta o sumă în cuantum de 5 RON, reprezentând taxele și comisioanele de transfer.

 

l) ia la cunoștință - și în cazul în care nu este identic cu expeditorul, va comunica aceasta pe propria răspundere - că Partenerii Prestatorului care efectuează ridicarea și expedierea vor cântări și verifica coletele preluate, precum și dacă greutatea, mărimea și alți parametri care se pot măsură corespund celor depuși la Prestator;

 

* Obligațiile PRESTATORULUI:

 

a) să nu refuze comenzile transmise de BENEFICIAR, care respectă programul de transport și condițiile de transport ale prezentului contract și legislația în vigoare în țara de expediție, de destinație sau tranzit;

 

b) să transmită corect și integral informațiile furnizate de BENEFICIAR către PARTENERUL contractat pe platforma woot.ro;

 

c) în vederea îndeplinirii serviciului oferit, Prestatorul va obține și va încheia contracte de transport cu partenerii săi, necesare pentru transmiterea coletului și va îndeplini celelalte sarcini legate de transmiterea coletului. Prestatorul va încheia contractele de transport și celelalte contracte cu terți și cu Partenerii săi în nume propriu, dar în beneficiul, pe riscul și pe cheltuiala

 

 

 

PREVEDERI SPECIFICE SERVICIULUI DE CURIERAT:

 

- transportul, în regim de curierat, va fi efectuat în concordanță cu legislația în vigoare și în baza autorizării ANCOM a curierilor contractați pe platforma PRESTATORULUI prin angajați, subcontractori sau parteneri ai acestora.

PRESTATORUL poate pune la dispoziție servicii cu plată suplimentară serviciului de transport, însă fără a se limita la acestea cum ar fi: colectare ramburs, asigurare suplimentară, ambalare, redirecționare expediere, verificare colete la livrare, încercări repetate de livrare și nu numai.

Timpul de tranzit comunicat pe fiecare destinație în parte de către PRESTATOR are caracter orientativ și nu atrage obligății financiare de nici o natură din partea PRESTATORULUI.

 

PRESTATORUL își rezervă dreptul de a refuza comenzile în ceea ce privește mărfurile pe care, la discreția sa, le consideră periculoase, inclusiv dar fără a se limita la acestea, cele specificate în Instrucțiunile tehnice ale Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), în reglementarea mărfurilor periculoase, Asociația internaţională de Transport aerian (IATA), codul internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG), Acordul european internațional privind transportul internațional de mărfuri periculoase (ADR), sau orice alte norme naționale sau internaționale aplicabile transportului de mărfuri periculoase (ADR) sau în orice altă legislație națională sau internațională aplicabilă transportului de mărfuri periculoase.

 

OBIECTE INTERZISE LA TRANSPORT:

 

- arme de foc, carabină, pușcă, explozivi, muniție, componente ale armei de foc, cuțite, topor, arme de înjunghiere, de tăiere;

- produse perisabile, infecțioase, în putrefacție;

- produse sensibile la temperatură, a căror transportare necesită răcire sau încălzire;

- alcool în cantitate comercială, respectiv tutun în orice cantitate;

- narcotice, alte materiale halucinogene și definite în codul penal;

- obiecte împachetate necorespunzător;

- produse împachetate în pungi, saci menajeri, saci din pânză;

- produse lactate (iaurt, brânză de vaci etc.);

- droguri, substanțe halucinogene, materiale psihotrope;

- produse lichide care nu au fost împachetate în mod corespunzător;

- materiale inflamabile (de exemplu: benzină, motorină, păcură, gaz lichefiat);

- băutură spirtoasă, produse alcoolice preparate acasă;

- țigări și alte produse de tutungerie;

- materiale periculoase: materiale explozive, explozibili, materiale inflamabile, materiale cu efecte toxice sau caustice, materiale radioactive, materiale infecțioase sau cu risc de infecție, soluții periculoase omului, respectiv orice alte materiale care pot avea efecte nefavorabile (din cauza caracteristicilor lor) asupra celorlalte colete, respectiv asupra personalului;

- animale vii sau moarte, plante, flori, alimente perisabile;

- probe sanitare (inclusiv fluide corporale și probe de țesut);

- rămășițe umane și cenușă;

- bani în numerar (de hârtie sau moneda) în orice valută sau mijloace de plata care înlocuiesc banii în numerar (card bancar, card debit, bonuri de masă, tichete de vacanță), hârtii valorice (documentele statului), cartelă de telefon pre-pay, cartelele SIM activate și chiar timbrele nefolosite, vinieta;

- lingouri de aur;

- bijuterii la modă, bijuterii din metale prețioase sau din pietre prețioase;

- obiecte unice sau care nu pot fi înlocuite;

- materiale periculoase/ dăunătoare omului și animalelor, ccare pot curma viata;

- materiale/ obiecte/ instrumente în special periculoase pentru siguranța publică;

- hârtii de valoare, metale prețioase, pietre prețioase;

- obiecte casabile, din ceramică sau porțelan (ex: cană, vază);

- mobilă fără ambalaj;

- dulap cu vitrină din sticlă;

- șampanie sau vin spumos, băuturi carbogazoase;

- gaz, dispozitive pirotehnice (de exemplu: spray cu gaz);

- stingător;

- produse neambalate;

- produse deteriorate;

 

Toate celelalte obiecte care, teoretic, pot pune în pericol viața umană, mediul, siguranța publică, siguranța statului, curierul, respectiv partenerii, colegii și vehiculele noastre.

 

Obiecte care pot fi transportate în condiții speciale sau pe riscul expeditorului:

 

- laptopuri, notebookuri;

- monitoare, proiectoare;

- obiecte de uz casnic (filtru de cafea, cuptor cu microunde etc.);

- mobilier demontat (necesită o cutie corespunzătoare, cu protecție adecvată și ambalat corect);

- obiecte din sticlă (borcane cu fructe/ legume, becuri, sticle de vin etc.);

- cristal, porțelan, obiecte din ceramică (vase, pahare, tacâmuri, boluri, vaze, candelabre etc.);

- opere de artă, artă decorativă (tablou, pictură, statuetă etc.).

 

 

Condiții speciale:

 

-  se folosesc doar cutii din carton gros, neutilizate; orice spațiu gol trebuie să fie umplut cu materiale de umplere corespunzătoare, cum ar fi chips-urile de polistiren. Confirmarea faptului că ambalajul esteadecvat nu constituie o acceptare a răspunderii, în cazul în care conținutul ambalajului este deteriorat în timpul tranzitului;

 

-  articolele sunt expediate pe riscul și răspunderea expeditorului. Eventualele cereri de despăgubire nu vor fi prelucrate în cazul în care produsele au fost deteriorate sau pierdute în timpul tranzitului;

 

Coletele cu conținutul obiectelor din lista obiectelor interzise enumerate mai sus pot fi expediate doar pe propria răspundere a expeditorului. Despăgubirea coletului este valabilă doar în cazul pierderii.

 

Curierul poate refuza ridicarea obiectelor care, în mod normal, nu sunt supuse interdicției, în următoarele cazuri:

 

- pachetele nu sunt ambalate în mod corespunzător;

- mai multe pachete sunt grupate împreună;

- produse perisabile, cu risc de infecție sau putrezire;

- materiale lichide;

- mărfuri termo-sensibile;

- mărfuri care au nevoie de o temperatură controlată, care trebuie să fie livrate refrigerate sau încălzite;

Curierul partenerilor noștri, care se deplasează la față locului, poate refuza preluarea obiectelor mai sus menționate.

 

DREPTUL LA PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ:

 

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, video, text și/sau conținut multimedia prezentatepe Site, sunt proprietatea exclusivă a SC SEZELIA COM SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare, contracte, drepturide autor, mărci înregistrate etc).

 

Utilizatorului/ Beneficiarului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/ sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SC SEZELIA COM SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SC SEZELIA COM SRL asupraConținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris (expres) al www.woot.ro.

 

 

 

 

 

Utilizatorului/ Beneficiarului îi sunt interzise următoarele:

 

 • folosirea procedurii de „reverse engineering”, să decompileze, să dezasambleze, să modifice sau să creeze lucrări derivate bazate pe Woot.ro sau orice parte a acestuia;

 • eludarea sistemelor IT utilizate de Woot.ro sau de licențiatorii săi pentru a proteja conținutul accesibil prin intermediul acestuia;

 • copierea, stocarea, modificarea, în orice fel, a conținutul oferit de Woot.ro;

 • utilizarea a oricărei aplicații robot, spider, program de căutare și / sau de recuperare a site-ului sau orice alt dispozitiv, proces sau mijloace automate de accesare, recuperare, fragmentare sau indexare a oricărei porțiuni a Woot.ro sau a conținutului său;

 • închirierea sau subînchirierea serviciilor oferite de Woot.ro;

 • defăimarea, ofensarea, hărțuirea, adoptarea de practici amenințătoare sau încălcarea în alt fel a drepturile altora;

 • diseminarea sau publicarea conținuturilor ilegale, obscene, nelegitime, defăimătoare sau inadecvate;

 • intrarea, în mod ilegal, în posesia contului folosit de alt Utilizator;

 • înregistrarea sau utilizarea Serviciului pentru a aborda Utilizatorii în scopul promovării, a vânzării sau a realizării de publicitate (în orice fel) pentru produse sau servicii prin woot.ro;

 • utilizarea woot.ro în orice alt mod necorespunzător care încalcă Termenii;

 • trimiterea, în mod ilicit sau altfel (contrar regulilor imperative), a drepturilor de proprietate industrială sau a drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor terților;

 

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau cu acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 

Prin transmiterea voluntară a oricăror date personale sau informații necesare procesului de transport și operare a expedierilor în regim național și internațional, pe orice cale către SC SEZELIA COM SRL, utilizatorii își exprimă consimțământul pentru ca acestea să fie colectate, înregistrate, stocate, procesate în bazele de date a SC SEZELIA COM SRL.

SC SEZELIA COM SRL respectă toate drepturile care sunt prevăzute în favoarea persoanelor vizate de prelucrare a datelor personale (beneficiari, furnizori de servicii, expeditori, destinatari sau terțe părți înprocesul de transport și procesare expedieri) de către REGULAMENTUL (UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, SC SEZELIA COM SRL se obligă, pe toată perioada funcționării serviciului și aplicației, să dea curs oricărei solicitări a persoanelor vizate în vederea rectificării sau ștergerii datelor cu caracter personal sau restricționării prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor. De asemenea, orice persoană vizată poate face o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, la adresa http://www.dataprotection.ro